Informatie en algemene voorwaarden

De persoon die deelneemt of overweegt deel te nemen aan een project of programma van Global Spirit zal verder worden aangeduid als ‘de vrijwilliger’.

1. Global Spirit bemiddelt tussen het project en de vrijwilliger

Global Spirit biedt namens de projecten vrijwilligersreizen aan en bemiddelt in de totstandkoming van overeenkomsten tussen de vrijwilliger en een project voor deze vrijwilligersreizen. Door verzending aan Global Spirit van een boekingsformulier doet de vrijwilliger een onherroepelijk aanbod aan het project om deel te nemen aan het project waarop de inschrijving betrekking heeft. Global Spirit informeert bij het project of het aanbod van de vrijwilliger door het project wordt aanvaard. Indien het project het aanbod van de vrijwilliger aanvaardt, deelt Global Spirit dit namens het project mede. Global Spirit zal aan de vrijwilliger alle verdere details alsmede een factuur toezenden.

2. gegevensverstrekking en vrijwaring

De vrijwilliger verklaart dat de gegevens die hij/zij aan Global Spirit verstrekt in verband met de inschrijving juist, volledig en zonder voorbehoud zijn. Global Spirit is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onder voorbehoud verstrekte gegevens door de vrijwilliger. Vrijwilliger vrijwaart Global Spirit voor een dergelijke aansprakelijkheid. Gegevens worden door Global Spirit vertrouwelijk behandeld en voor geen enkel ander doel gebruikt dan waarvoor zij zijn gegeven. Voor gedetailleerde informatie omtrent privacy en vrijwaarding zie ons privacybeleid.

3. uitsluiting aansprakelijkheid

Global Spirit bemiddelt slechts in de totstandkoming van een overeenkomst tussen een vrijwilliger en een project. Global Spirit is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming in de overeenkomst tussen de vrijwilliger en het project, alsmede voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

4. verzekeringen

De vrijwilliger wordt door het project verplicht een reisverzekering af te sluiten. Deze reisverzekering dient een volledige dekking in te houden voor ongevallen en medische kosten. De vrijwilliger dient zelf zorg te dragen voor zulk een afdoende verzekering. De vrijwilliger kan ervoor kiezen via Global Spirit een reisverzekering af te sluiten. Global Spirit biedt verzekeringen aan van Europeesche Verzekeringen. Op de inschrijvingsformulieren kun je aangeven of je gebruikt maakt van deze verzekering. Meer informatie en de premiebedragen kun je vinden via de links op het boekingsformulier. Het is aan te bevelen om een annuleringsverzekering af te sluiten. Ook voor deze verzekering geldt dat je deze zelf kunt afsluiten, of via Global Spirit bij Europeesche Verzekeringen kunt afsluiten. Meer informatie en de premiebedragen kun je vinden via de links op het boekingsformulier.

5. betalingsvoorwaarden

Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project, is de vrijwilliger per omgaande een aanbetaling van 35% van de reissom (zonder verzekeringen) verschuldigd, met een minimum van € 100,-. Uiterlijk 6 weken vóór vertrek dient het restant van de verschuldigde reissom op de rekening van Global Spirit te staan. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 6 weken vóór vertrek, dan zal per direct de gehele reissom moeten worden voldaan. Het verschuldigde bedrag dient dan met spoed te worden overgemaakt aan Global Spirit.

Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project en de vrijwilliger via Global Spirit bij de Europeeesche Verzekeringen een reis- en/of annuleringsverzekering heeft afgesloten, is de vrijwilliger per omgaande de verzekeringspremie(s) verschuldigd.

De volgende projecten hebben een afwijkende betalingsregeling:

Ezels in Griekenland: Bij dit project wordt geen aanbetaling gedaan, maar moet de vrijwilliger de volledige reissom, zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project, per direct aan Global Spirit worden voldaan.

Zeeschildpadden in Griekenland: Bij dit project wordt geen aanbetaling gedaan, maar moet de vrijwilliger de volledige reissom, zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project, per direct aan Global Spirit worden voldaan.

Walvissen en dolfijnen in Italië: Bij dit project wordt geen aanbetaling gedaan, maar moet de vrijwilliger de volledige reissom, zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project, per direct aan Global Spirit worden voldaan.

Adriatische dolfijnen in Kroatië: Bij dit project wordt geen aanbetaling gedaan, maar moet de vrijwilliger de volledige reissom, zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project, per direct aan Global Spirit worden voldaan.

Marine Adventure inclusief walvissen en dolfijnen in Zuid-Afrika: Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project, is de vrijwilliger een aanbetaling van 50% van de reissom (zonder verzekeringen) verschuldigd. Uiterlijk 8 weken vóór vertrek dient het restant van de verschuldigde reissom op de rekening van Global Spirit te staan. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 8 weken vóór vertrek, dan zal per direct de gehele reissom door de vrijwilliger moeten worden voldaan. Het verschuldigde bedrag dient dan met spoed te worden overgemaakt aan Global Spirit.

Aziatische olifanten in Thailand: Bij dit project wordt geen aanbetaling gedaan, maar moet de vrijwilliger de volledige reissom, zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project, per direct aan Global Spirit worden voldaan.

Dieren en kinderen in Zuid-Afrika: Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project, is de vrijwilliger een aanbetaling van 75% van de reissom (zonder verzekeringen) verschuldigd. Uiterlijk 3 maanden vóór vertrek dient het restant van de verschuldigde reissom op de rekening van Global Spirit te staan. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 3 maanden vóór vertrek, dan zal per direct de gehele reissom door de vrijwilliger moeten worden voldaan. Het verschuldigde bedrag dient dan met spoed te worden overgemaakt aan Global Spirit.

Paarden in Zuid-Afrika: Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project, is de vrijwilliger een aanbetaling van 35% van de reissom (zonder verzekeringen) verschuldigd. Uiterlijk 8 weken vóór vertrek dient het restant van de verschuldigde reissom op de rekening van Global Spirit te staan. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 8 weken vóór vertrek, dan zal per direct de gehele reissom door de vrijwilliger moeten worden voldaan. Het verschuldigde bedrag dient dan met spoed te worden overgemaakt aan Global Spirit.

Wolven in Portugal: Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project, is de vrijwilliger een aanbetaling van 35% van de reissom (zonder verzekeringen) verschuldigd. Uiterlijk 9 weken vóór vertrek dient het restant van de verschuldigde reissom op de rekening van Global Spirit te staan. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 9 weken vóór vertrek, dan zal per direct de gehele reissom door de vrijwilliger moeten worden voldaan. Het verschuldigde bedrag dient dan met spoed te worden overgemaakt aan Global Spirit.

Ook voor deze projecten geldt: Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanvaarding namens het project en de vrijwilliger via Global Spirit bij de Europeeesche Verzekeringen een reis- en/of annuleringsverzekering heeft afgesloten, is de vrijwilliger per omgaande de verzekeringspremie(s) verschuldigd.

6. niet-tijdige betaling

In geval dat de overeenkomst tot stand komt binnen 6 weken vóór vertrek, is de gehele reissom per direct verschuldigd. In andere gevallen zendt Global Spirit een factuur naar de vrijwilliger. Op de factuur staat een uiterste betaaldatum. Indien Global Spirit op deze datum het factuurbedrag niet heeft ontvangen, dan verkeert de vrijwilliger zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is in verzuim. Vanaf deze datum is de vrijwilliger een contractuele rente verschuldigd van 10% per jaar over het openstaande bedrag. Global Spirit is voorts gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen indien zij de vordering uit handen heeft. De incassokosten bedragen minimaal € 180,-.

7. annuleringsvoorwaarden

  • Indien een vrijwilliger annuleert voordat de overeenkomst tot stand is gekomen tussen de vrijwilliger en het project, dan zijn annuleringskosten van € 35,00 verschuldigd;
  • Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de totstandkoming van de boeking tot de 42e dag vóór de dag van vertrek, is de vrijwilliger de aanbetaling (35% van de reissom met een minimum van € 100,00 ) verschuldigd;
  • Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de 42e dag (inclusief) voor vertrek tot de 28e dag vóór de dag van vertrek, is de vrijwilliger 50% van de reissom verschuldigd;
  • Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de 28e dag (inclusief) voor vertrek tot de 14e dag vóór de dag van vertrek, is de vrijwilliger 75% van de reissom verschuldigd;
  • Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de 14e dag (inclusief) voor vertrek tot en met de dag van vertrek en later, is de vrijwilliger 100% van de reissom verschuldigd;
  • Indien de vrijwilliger annuleert en via Global Spirit bij de Europeesche Verzekeringen een reis- en/of annuleringsverzekering heeft afgesloten, is de vrijwilliger de nog niet betaalde premie(s) hiervan verschuldigd.

Let op: op voor de volgende projecten gelden afwijkende voorwaarden:

Ezels in Griekenland: Indien een vrijwilliger annuleert voordat de overeenkomst tot stand is gekomen tussen de vrijwilliger en het project, dan zijn annuleringskosten van € 35,00 verschuldigd;
Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de totstandkoming van de boeking tot vóór de dag van vertrek tot en met de dag van vertrek en later, is de vrijwilliger 100% van de reissom verschuldigd.

Aziatische olifanten in Thailand: Indien een vrijwilliger annuleert voordat de overeenkomst tot stand is gekomen tussen de vrijwilliger en het project, dan zijn annuleringskosten van € 35,00 verschuldigd;
Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de totstandkoming van de boeking tot vóór de dag van vertrek tot en met de dag van vertrek en later, is de vrijwilliger 100% van de reissom verschuldigd.

Zeeschildpadden in Griekenland: Indien een vrijwilliger annuleert voordat de overeenkomst tot stand is gekomen tussen de vrijwilliger en het project, dan zijn annuleringskosten van € 35,00 verschuldigd;
Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de totstandkoming van de boeking tot vóór de dag van vertrek tot en met de dag van vertrek en later, is de vrijwilliger 100% van de reissom verschuldigd.

Walvissen en dolfijnen in Italië: Indien een vrijwilliger annuleert voordat de overeenkomst tot stand is gekomen tussen de vrijwilliger en het project, dan zijn annuleringskosten van € 35,00 verschuldigd;
Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de totstandkoming van de boeking tot de 30e dag vóór de dag van vertrek, is de vrijwilliger 20% van de reissom verschuldigd; Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de 30e dag (inclusief) voor vertrek tot en met de dag van vertrek en later, is de vrijwilliger 100% van de reissom verschuldigd.

Adriatische dolfijnen in Kroatië: Indien een vrijwilliger annuleert voordat de overeenkomst tot stand is gekomen tussen de vrijwilliger en het project, dan zijn annuleringskosten van € 35,00 verschuldigd;
Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de totstandkoming van de boeking tot de 30e dag vóór de dag van vertrek, is de vrijwilliger 20% van de reissom verschuldigd; Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de 30e dag (inclusief) voor vertrek tot en met de dag van vertrek en later, is de vrijwilliger 100% van de reissom verschuldigd.

Marine Adventure inclusief walvissen en dolfijnen in Zuid-Afrika: Indien een vrijwilliger annuleert voordat de overeenkomst tot stand is gekomen tussen de vrijwilliger en het project, dan zijn annuleringskosten van € 35,00 verschuldigd;
Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de totstandkoming van de boeking tot de 30e dag vóór de dag van vertrek, is de vrijwilliger 50% van de reissom verschuldigd; Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de 30e dag (inclusief) voor vertrek tot en met de dag van vertrek en later, is de vrijwilliger 100% van de reissom verschuldigd.

Dieren en kinderen in Zuid-Afrika: Indien een vrijwilliger annuleert voordat de overeenkomst tot stand is gekomen tussen de vrijwilliger en het project, dan zijn annuleringskosten van € 35,00 verschuldigd;
Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de totstandkoming van de boeking tot 3 maanden vóór de dag van vertrek, is de vrijwilliger 75% van de reissom verschuldigd; Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf 3 maanden voor vertrek tot en met de dag van vertrek en later, is de vrijwilliger 100% van de reissom verschuldigd.

Paarden in Zuid-Afrika: Indien een vrijwilliger annuleert voordat de overeenkomst tot stand is gekomen tussen de vrijwilliger en het project, dan zijn annuleringskosten van € 35,00 verschuldigd;
Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de totstandkoming van de boeking tot de 30e dag vóór de dag van vertrek, is de vrijwilliger 50% van de reissom verschuldigd; Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de 30e dag (inclusief) voor vertrek tot en met de dag van vertrek en later, is de vrijwilliger 100% van de reissom verschuldigd.

Wolven in Portugal: Indien een vrijwilliger annuleert voordat de overeenkomst tot stand is gekomen tussen de vrijwilliger en het project, dan zijn annuleringskosten van € 35,00 verschuldigd; Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de totstandkoming van de boeking tot de 60e dag vóór de dag van vertrek, is de vrijwilliger de aanbetaling (35% van de reissom met een minimum van € 100,00 ) verschuldigd; Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de 60e dag vóór de dag van vertrek tot de 30e dag voor vertrek, is de vrijwilliger 75% van de reissom verschuldigd; Indien de vrijwilliger de overeenkomst annuleert in de periode vanaf de 30e dag (inclusief) voor vertrek tot en met de dag van vertrek en later, is de vrijwilliger 100% van de reissom verschuldigd.

Ook voor deze projecten geldt: Indien de vrijwilliger annuleert en via Global Spirit bij de Europeesche Verzekeringen een reis- en/of annuleringsverzekering heeft afgesloten, is de vrijwilliger de nog niet betaalde premie(s) hiervan verschuldigd. Algemeen: Annulering dient altijd met vermelding van reden schriftelijk te geschieden.

8. paspoort/identiteitskaart, visa

In onze uitgebreide informatie (voor elk project opgemaakt) wordt algemene informatie vertrekt over paspoort/identiteitskaart en visa. De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart en eventueel benodigde visa. Daarbij is het noodzakelijk om tijdig voor vertrek en start deelname te controleren of eerder verkregen informatie correct is bij bijvoorbeeld de ambassade. Mocht de vrijwilliger bij aankomst in het buitenland niet worden toegelaten in geval hij/zij niet in het bezit is van de benodigde relevante paspoort/identiteitskaart en eventueel benodigde visa is dit op eigen verantwoordelijkheid van de vrijwilliger en kan Global Spirit hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld alsmede de eruit voortvloeiende kosten.

9. Gezondheid en vaccinaties

In onze uitgebreide informatie (voor elk project opgemaakt) wordt algemene informatie vertrekt over medische informatie en vaccinaties. De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk om tijdig voor vertrek en deelname zorg te dragen van de eventueel vereiste vaccinaties en/of andere vereiste gegevens voor deelname aan het project. Indien de vrijwilliger de eventueel vereiste vaccinaties en/of andere vereiste gegevens niet tijdig heeft gehad en verstuurd of helemaal niet heeft gehad en verstuurd kan het project de vrijwilliger alsnog weigeren tot deelname. Global Spirit kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld alsmede de eruit voortvloeiende kosten.

Voor verschillende landen gelden adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid en vaccinaties en kunnen ook kort voor vertrek wijzigen. De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk om tijdig voor vertrek en start deelname medische informatie in te winnen bij bijvoorbeeld een GGD, huisarts of vaccinatiepoli. Global Spirit kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld alsmede de eruit voortvloeiende kosten.

10. diverse bepalingen en overmacht

Het vervoer naar en van de projectbestemming komt voor rekening van de vrijwilliger.

De deelnamekosten kunnen op ieder moment van het jaar worden gewijzigd. Deelnemers die al hebben geboekt vóór een wijziging, betalen de deelnamekosten die op het moment van de boeking is weergeven.

  • Indien Global Spirit door overmacht is verhinderd en de overeenkomst hierdoor niet na kan komen, zal Global Spirit zeker meedenken in een oplossing. Maar Global Spirit kan hiervoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld, alsmede voor de eventueel hieruit voortvloeiende kosten.
  • Indien er sprake is van een overmachtssituatie verwijzen wij de vrijwilliger tevens naar zijn/haar reis- en eventuele annuleringsverzekering en de daarbij geldende voorwaarden.
  • Indien er sprake is van een overmachtssituatie is Global Spirit bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring / e-mail bericht te ontbinden.
  • Als een overmachtssituatie zal onder andere gelden: oorlog, oorlogsgevaar, natuurrampen, ziekte/virus uitbraak, brand, ongeval of ziekte van personeel, storende wettelijke bepalingen en regels, bedrijfsstoring, alsmede elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Global Spirit afhankelijk is.

Laatst bijgewerkt: 10 maart 2020